Uw plannen en de overheid

Het is niet de bedoeling een lange weg te volgen en er uiteindelijk bij neer te moeten vallen! 

De (Semi)overheden hebben in Oostenrijk een duidelijke stem in het geheel met betrekking tot object wijzigingen (ver- en nieuwbouw) Hoewel er zeer veel mogelijk is qua eigen stijl en wensen zijn er ook heel veel regels waaraan men zich dient te conformeren. En hoewel Oostenrijk de uitstraling heeft van een gemoedelijk land viert de bureaucratie hier nog altijd hoogtij. Echter als je de wegen weet en kennis hebt van de werkwijze is er ook weer veel mogelijk.Gaat u een bestaand object overnemen dan kunnen wij voor u bij de verantwoordelijke afdeling op het gemeentehuis vragen om inzage in de akte van de vorige eigenaar. Hierin is de historie veelal aanwezig van het object en kan verhelderende details voor u aan het licht brengen.

Mede kunnen wij op voorhand uw plannen kenbaar maken om te vernemen hoe men hierop reageert.Om een vergunning aan te vragen is men te allen tijde gebonden aan een vaststaand "Antrag Konzept" (wijze van in te dienen stukken) Eerst als alle stukken compleet zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen. Een periodiek bij elkaar komende commissie buigt zich over de aanvraag waarna een "Anberaumung zu Augenschauverhandlung" zal volgen. Dat wil zoveel zeggen dat alle belanghebbende partijen, waaronder o.a. ook de buren aannemer en bouwplanner enz. op de bouwlocatie worden uitgenodigd, ieder zijn inbreng kan vertegenwoordigen c.q. verdedigen, waarna of "Bescheid" (vergunning) of "Protokoll" (rapport) wordt opgemaakt waarin de "Auflagen" nadere eisen/voorwaarden worden vernoemd.

Het is praktisch als men van dergelijke voortgang van zaken kennis heeft en weet hoe hiermee om te gaan. InterProject heeft dergelijke procedures tot haar dienstenpakket gevoegd en meermaals met succes mogen vertegenwoordigen voor haar opdrachtgevers.