PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING BELANGHEBBENDEN EN KLANTEN

(BIJ BEMIDDELING ONROEREND GOED)


Hoewel wettelijk vereist is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van uw persoonlijke gegevens voor ons ook van groot belang.
De verwerking van uw Persoonlijke gegevens vinden plaats volgens de voorschriften voor gegevensbescherming personen. Het volgende overzicht informeert u over de belangrijkste aspecten van de verwerking van persoonsgegevens die u eventueel aan ons vertrekt.

Opdrachtgever bescherming;
Er wordt geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld omdat hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat.

Voor welk doel verwenden wij uw gegevens;
Klantenbeheer en geïnteresseerden in het kader van aankoopbemiddeling in onroerend goed (inclusief het verwerken van door automatisering ondersteunende gemaakte en gearchiveerde tekstdocumenten zoals correspondentie en brochures m.b.t. uw aanvragen)

Rechtsgrond;
contract, contractinitiatie (bemiddelingsovereenkomst) naar rechtsgrondslag

Hoe lang te bewaren worden de gegevens bewaard;
De gegevens worden voor de duur van de contractbehandeling bewaart en daarna gearchiveerd tenminste voor de duur zolang de wettelijke bewaartermijnen zijn ingesteld dan wel de Verjaringstermijnen van mogelijke juridische claims nog niet zijn verstreken.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens: 
wij verwerken en bewaren de persoonlijke informatie die aan ons wordt toevertrouwd of aan ons bekendgemaakt alleen voor zover gerelateerd aan de uitvoering en afwikkeling van het bemiddelingscontract (aankoopovereenkomst). Verstrekking aan derden vindt slechts plaats in de minimaal noodzakelijke omvang en voor zover het voor het contract van de ontvanger noodzakelijk is op basis van een wettelijke legitieme bepaling daar waar interesse van derden in de betrokken zakelijke transactie bestaat.

Mogelijke ontvangers kunnen zijn:
afdelingen van ons bedrijf die de zakelijke transacties verwerken (bijv. IT, of andere administratieve eenheden), bedrijven of groep van bedrijven waarmee gezamenlijke projecten worden afgehandeld en die betrokken zijn bij de transactie

Deelnemers en potentiële contractanten, Zoals andere Makelaars, bemiddelingsplatforms, Projectmanagers, financiële bedrijven, private en publieke diensten die informatie kunnen verstrekken en of benodigen t.a.v. betreffende objecten zoals b.v. verzekeringen.

Dienstverleners zoals bijvoorbeeld belastingadviseur, advocaat of notaris en autoriteiten zoals sociale verzekeringen, belastingkantoor, andere autoriteiten.
Verder wettelijke vertegenwoordigers in het kader van Handhaving van rechten of verdediging van claims of in het kader van openbare aanbestedingen of bedrijven die betrokken zijn bij de zorg voor de IT-infrastructuur (software, hardware) als aannemer actief is.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt of doorgegeven voor reclamedoeleinden of soortgelijke doeleinden.
Onze medewerkers en onze servicebedrijven zetten zich in voor geheimhouding en naleving van het wettelijk verplichte Privacy beleid.

Dataverspreiding;
Er bestaat geen recht op datatransport of verspreiding.

Een overdracht aan ontvangers in een land buiten de EU of aan een internationale organisatie is niet voorzien. Er is hiertoe geen autonome besluitvorming (profilering).

Uw persoonsgegevens;
Het is niet contractueel of wettelijk vereist dat u uw gegevens verstrekt en er bestaat geen verplichting om dit te doen. Uw gegevens zijn echter wel vereist om de contractuele behandeling correct te laten verlopen c.q. te verwerken.  

Als een betroffen persoon heeft u het recht op informatie, Correctie, verwijdering, inperking en tegenspraak. Voor het naleven van uw recht op uw gegevensbehandeling kan u contact opnemen met;

InterProject Koolhof KG - Beratung und Betreuung  - Dhr.  H. Koolhof - tel.  +43 664-7358.3835

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw data tegen de databeschermingswet worden gebruikt of anderszins op enigerlei wijze wordt geschonden dan kan u een claim indienen bij de toezichthouder databescherming.