Projectleiding

Vanaf het eerste ontwerp tot uiteindelijke realisatie.

Onder projectbegeleiding vallen alle zaken die tot de praktische uitvoering van het project behoren en die aangestuurd, ondersteund en vooral bewaakt dienen te worden. Belangrijk hierbij is dat de verschillende betrokken "aannemers" goed op elkaar afgestemd zijn (planning) maar vooral ook goed samenwerken (communicatie). Het behoort tot de taak van de projectleider dit te beheren maar vooral ook te beheersen!
De projectleider is zogezegd de spil in het proces die aan de ene kant goed geïnformeerd zijn werk vervuld en aan de andere kant de vraagbaak is voor alle uitvoerenden. Het spreekt voor zich dat hij de kwaliteit van het geleverde werk door de "aannemers" bewaakt en toetst aan de contractuele afspraken evenals ter plaatse geldende regels en voorschriften. Eveneens is de controle op veiligheid van het geleverde werk evenals de veilige voortgang van het werk een onderdeel van zijn betrokkenheid tot het project. Huisregels van verhuurders (bv. winkelcentra, projectontwikkelaars ed.) zijn in acht te nemen waarbij de communicatie onderhouden wordt door de projectleider en de regels door hem vertaald dienen te worden naar alle betrokkenen.
De projectleider is de aangewezen persoon om periodiek te reflecteren naar de opdrachtgever m.b.t. de voortgang (planning) van het werk en zal duidelijk dienen te communiceren over mogelijke onvolkomenheden al dan niet in relatie tot het te verwachten meer- of minderwerk om verassingen achteraf tot een minimum te beperken.
Gezien bovenstaande is het dan ook logisch dat de projectbegeleiding van InterProject al vroeg in het proces wordt betrokken en niet zelden ook voor een groot deel de management taken vervult. Hiermee wordt een optimale betrokkenheid en kennis van het project bewerkstelligd waarmee het eindresultaat alleen maar ten gunste is gediend.